UKR
Пошук

Практичні поради

Оцiнка ефективностi PR
Шлюб укладений на небесах
Вимiрювання успiху
Бути чи не бути... в iнтернетi
Практичні порадиШлюб укладений на небесах 

Шлюб укладений на небесах

 

Здавалося б, що знайти хороше агентство зовсiм неважко. Просто треба коротко сформулювати деякi вiдомостi про свою цiльову громадськiсть та мету i розiслати запит до рiзних агентств iз проханням надати iнформацiю про себе, включно з цiнами. Потiм це все переслати електронною поштою будь-якiй агенцiї з довгого перелiку PR фiрм бiзнес довiдника. За кiлька днiв до вас почнуть надходити пропозицiї. Тепер треба буде лише переглянути їх, вибрати пропозицiї з найцiкавiшими iдеями i, якщо пощастить, з найнижчою цiною. Все зовсiм просто!

А тепер чесно!!! Чи саме так ви вибирали б свою половинку, партнера для подружнього життяi Звичайно, домовленiсть з PR-агентством не накладе на вас зобов'язань на все життя, але ви йому довiрите найважливiше, що у вас є - вашу репутацiю. Репутацiю здобути важче, нiж викувати крицю, та вона крихкiша за порцеляну.

PR-агентство - це група людей, що буде дуже щiльно пов'язана з вашою органiзацiєю. Вибране агентство зв'язкiв з громадськiстю буде вашим голосом i щитом, обличчям i думками, радником i критиком. Не дивно, що зробити правильний вибiр дуже нелегко! Так як не одружуються лише тому, що отримали напарфумлений любовний лист, так i не стають партнерами з агентством вiдразу пiсля перегляду добре написаної бiзнес пропозицiї.

Ключем до правильного вибору PR-агентства є розумiння того, що ж насправдi пропонує фiрма iз зв'язкiв з громадськiстю. Це не список стандартних послуг чи конкретних продуктiв, i не одна творча iдея. Оцiнювати PR-агентство треба через людей, якi в ньому працюють. Пiдписати угоду з PR-агентством означає стати командою з його працiвниками, прийняти їхню культуру, знання та вмiння. Немає сумнiву, що сумiснiсть є дуже важливою, тому що i клiєнт, i органiзацiя повиннi докласти всiх зусиль для досягнення спiльної мети.

Правильний шляхом до того, аби знайти хороших партнерiв, є визначення деяких мiнiмальних вимог до агентства, особиста зустрiч з невеликою кiлькiстю кандидатiв, складання та вiдсилання чiткого запиту на пропозицiї i, нарештi, вибiр кандидатiв саме за їх вiдповiднiстю до вашого запиту.

iнтернет є дуже хорошим ресурсом для пошуку поважних агентств-кандидатiв. Сьогоднi всi солiднi фiрми мають свої Web-сторiнки. До речi, враження вiд сторiнки мало б скласти вашу думку про власника, його особистiсть та професiоналiзм. Не довiряйте агентствам, сторiнки яких мiстять застарiлу iнформацiю, не мають списку клiєнтiв, прикладiв з професiйного доробку та iн. Користуйтеся iнтернетом для вiдсiювання PR-агентств зi списку в бiзнес довiднику. Якщо вам сподобалася iнтернет сторiнка, швидше за все i спiвпраця з агентством буде вдалою.

Написання запиту на пропозицiї є одним з найважливiших крокiв у пошуку PR- фiрми, але складання ефективного запиту вимагає глибокої поiнформованостi про потенцiйних клiєнтiв, сам бiзнес та проблеми, що можуть виникнути. Деяка iнформацiя може бути приватною. Тому цей крок має бути одним з кiнцевих у вашому пошуку. Спочатку варто ближче познайомитися з компанiями, що вас зацiкавили i вiдповiдають вашим вимогам. Не припиняйте пошукiв в iнтернетi, передивiться бiзнес видання i, звичайно, порадьтеся зi своїми колегами, якi користуються чи користувалися послугами професiйної PR-фiрми.

Зустрiч з агентством мiнiмiзує ризик конфлiкту у вашiй новiй командi. Маючи невелику кiлькiсть потенцiйних PR-партнерiв, домовтеся про зустрiч iз кожним з них в їхньому офiсi для ближчого знайомства. Запросiть бренд-менеджера, працiвникiв вiддiлу маркетингу та PR-вiддiлу чи будь-кого з персоналу, хто буде безпосередньо працювати з агентством, так щоб вони взяли участь у виборi та формуваннi команди.

На зустрiчi зробiть оцiнку формальних i неформальних факторiв сумiсностi та компетентностi. Ви можете обрати солiдну фiрму, що має вдалий доробок у вашiй сферi бiзнесу, але пам'ятайте, що український ринок PR ще не досить розвинутий, щоб мати вузькопрофiльних спецiалiстiв. Можливо варто звернути увагу i на молодi перспективнi фiрми, що ще не мають iсторiї та досягнень у вашiй сферi бiзнесу. Поцiкавтеся iншими доробками агентства для українських клiєнтiв. Також корисно отримати рекомендацiї вiд клiєнтiв, яких ваше PR-агентство обслуговувало.

Не забудьте поцiкавитися, якiй формi оплати послуг PR-фiрма надає перевагу: погодинно, повнiстю за всi послуги чи за кожну окремо. Зважаючи на це, чiтко окреслiть свої вимоги i потреби, оскiльки агентство не зможе повнiстю оцiнити обсяг роботи, не маючи конкретного уявлення про те, що саме вiд нього вимагається. Зазвичай, бюджет засновується на часi, який потрiбен для реалiзацiї рiзних завдань, для досягнення мети, поставленої клiєнтом.

Поцiкавтеся кiлькiстю людей, що будуть працювати над вашим проектом  i обсягом їхньої роботи. Якщо менеджер по роботi з клiєнтами виконує 6 чи 7 завдань водночас, то деякi з них будуть останнiми в списку того, що треба зробити. А ви, як клiєнт, що оплачує послуги, маєте право на максимальну увагу.

Вашi стосунки з окремими iндивiдуумами є настiльки ж важливими, як i з агентством в цiлому. Наполягайте на знайомствi з командою, що працюватиме з вами, а не тiльки з особою, вiдповiдальною за розвиток бiзнесу. Поцiкавтеся їхнiм походженням, освiтою i досвiдом.

Зрозумiти корпоративну культуру агентства, особистостi працiвникiв є досить важко, але важливо. Ви будете працювати плiч-о-плiч з цими людьми пiд тиском термiнових завдань, криз та подорожей. За таких обставин взаєморозумiння є не менш важливим за компетентнiсть.

Пiсля того, як ви ознайомилися з агентствами-претендентами i вибрали найкращих з них, час складати запит на пропозицiї, в якому треба сформулювати вашi очiкування та цiлi, вимоги i потреби. Розумним буде пiдписати договiр про нерозголошення чи домовитися про конфiденцiйнiсть усiєї iнформацiї, якою ви дiлитися.

Формулюючи запит на пропозицiї, поставте завдання, що можна виконати та вимiряти. Вiд конкретностi завдання i вагомостi наданої вами iнформацiї в запитi, залежить змiстовнiсть вiдгукiв. Пiсля того, як агентство представило свою пропозицiю, призначте нараду, пiдчас якої фiрма зв'язкiв з громадськiстю презентує вам свої iдеї у виглядi iнтерактивного форуму з обговоренням, обiрунтуваннями, питаннями та вiдповiдями. Така нарада дозволить вам "вiдчути" людей, що стоять за iм'ям агентства. Якщо ви побачили професiоналiзм, високий етичний рiвень i гармонiю мiж учасниками, то ви на правильному шляху до формування сильної PR команди.

Майже, як i вибiр партнера для подружнього життя, вибiр PR-агентства є досить складним процесом, який, звичайно, не хотiлося би повторювати надто часто. Тому краще обрати одне агентство, яке буде цiлком i повнiстю займатися комунiкацiями вашої органiзацiї, анiж розпорошувати їх на короткостроковi завдання для рiзних PR-фiрм. Результатом довготривалих стосункiв мiж клiєнтом та агентством, буде добре вироблена стратегiя комунiкацiй та меншi витрати для вашого бiзнесу.