UKR
Пошук

Практичні поради

Оцiнка ефективностi PR
Шлюб укладений на небесах
Вимiрювання успiху
Бути чи не бути... в iнтернетi
Практичні порадиБути чи не бути... в iнтернетi 

Бути чи не бути... в iнтернетi

 

Це питання стало майже риторичним, оскiльки бiльшiсть українських компанiй виходять в iнтернет-простiр, абсолютно не задумуючись про наслiдки - як негативнi, так i позитивнi - такого поривання. Сьогоднi бiльшiсть органiзацiй вважають необхiдним мати свою веб-сторiнку, i не безпiдставно, оскiльки її вже мають усi iншi. На жаль, прагнення бути на хвилi новiтнiх технологiй дуже швидко перетворюється на реальнiсть забезпечення якiсного веб-ресурсу.  Часто трапляється так, що сайти, призначенi для покращення репутацiї, в кiнцевому випадку псують її, розчаровуючи користувачiв (серед яких i клiєнти, i споживачi), якi зiткнулися у вiртуальному просторi компанiї iз застарiлими корпоративними даними, невiдповiдною контактною iнформацiєю чи недiючими посиланнями. В iнтернет-просторi користувачi очiкують знайти легкодоступну, правдиву i актуальну iнформацiю в привабливому та зручному форматi. Якщо ж органiзацiї не вистачає необхiдних для створення i постiйної пiдтримки сайту ресурсiв (матерiальних та/або людських), то буде передбачливо з вашої сторони вiдмовитись вiд цих планiв або вiдкласти їх до кращих часiв.

В той час, коли органiзацiї у своєму рiшеннi розробити  свiй сайт керуються мотивом не поступатися своїм конкурентам у сферi технологiчних здобуткiв, ми забуваємо про те, що кожний проект, який вимагає значних iнвестицiй, участi керiвництва та оцiнки громадськостi, потребує досконалого аналiзу щодо витрат та переваг такого проекту. Витрати будуть вiдчутними i постiйними, але, за умови правильного використання, iнтернет може стати справжньою знахiдкою для PR професiоналiв, якi сприймають це як унiкальну можливiсть отримати набагато бiльше вiд витрачених коштiв.

iнтерактивна природа iнтернету заохочує до двостороннього зв'язку, який є Священним Граалем для PR iндустрiї. Електронна пошта, iнформацiйнi розсилки й анкети - це далеко на всi способи отримати цiннi вiдгуки вiд споживачiв та представникiв iнших цiльових аудиторiй. Уподобання користувачiв можна навiть вiдстежити за допомогою спецiального програмного забезпечення, яке вiдслiдковує всi лiнки, якi ви обираєте на сайтi.

Одним з недолiкiв органiзацiї роботи в реальному часi є те, що iнтернет користувачi очiкують на двостороннiй зв'язок з компанiєю. В таких умовах корпоративна брошура, яка виконує функцiю дошки оголошень, не зможе замiнити iнтерактивного спiлкування. Без сумнiву, над цим треба серйозно задуматись ще на стадiї планування сайту, оскiльки ефективне використання таких технологiй вимагає постiйної роботи у форматi реального часу. 

iнтернет є ресурсом легкодоступної iнформацiї. Проблема в тому, що даний iнформацiйний ресурс часто знаходиться поза межами контролю органiзацiї, яка виступає суб'єктом цього ресурсу. Незважаючи на те, що установа сама визначає iнформацiйне наповнення власного сайту, споживачi є схильними знаходити спорiднену iнформацiю з рiзних iнтернет ресурсiв (iнколи не на користь органiзацiї).  В iнтернетi процвiтає свобода слова, тому усi розгнiванi споживачi, роздратованi працiвники, агресивнi конкуренти i натовпи наклепникiв знаходять там широке поле для дiяльностi. Органiзацiї повиннi постiйно проводити монiторинг iнтернет ресурсiв на предмет небажаної iнформацiї i вчасно її спростовувати, доки вона не завдала невиправної шкоди. Будь-який популярний сайт - генератор плiток, наклепiв i звинувачень, чи бурхлива дискусiя в чатi, або сповненi злостi i незадоволення електроннi повiдомлення можуть стати iрунтом для виникнення безпiдставної ворожостi. Органiзацiя повинна захищати себе, бути пильною та готовою пояснити ситуацiю або спростувати наклеп.

iнтернет, насамперед, є джерелом найактуальнiшої iнформацiї. Гарячi новини з'являються в режимi реального часу.  Користувачi небезпiдставно розраховують знайти найактуальнiшу iнформацiю про подiї, що сталися кiлька годин, навiть кiлька хвилин тому. Пiсля авiакатастрофи лiтака Swissair 2000 року, на веб-сторiнцi компанiї кожних 15 хвилин з'являлися новi повiдомлення щодо авiакатастрофи, а спецiально для родичiв постраждалих був створений форум. Такi дiї склали прецедент та стали зразковою комунiкацiйною iнтернет-програмою у кризовiй ситуацiї. На противагу цим дiям, якi швидко вiдреагували в часi та були зорiєнтованi на споживача, ми занадто добре знайомi з ситуацiєю, коли на головнiй сторiнцi у рубрицi "Нашi новини" знаходимо прес-релiзи рiчної давностi. Систематичне поновлення веб-сторiнки є ознакою компетентностi та професiоналiзму, але, звичайно ж, така вчаснiсть потребує окремих ресурсiв.

Без сумнiву, найефективнiшими є тi повiдомлення, що з'являються вiдразу в кiлькох iнтернет ресурсах. iнтернетi пропонує велику рiзноманiтнiсть засобiв: текст, звук, вiдео, анiмацiю, гiпертекст, що дозволяє дизайнеру сайту створити вiдповiдний ефект.  Однак всi технологiчнi iнновацiї треба використовувати з розумом, особливо в Українi, оскiльки бiльшiсть лiнiй зв'язку, якi ми використовуємо, є застарiлими i перенавантаженими. Запорукою цiнного вес-ресурсу є ефективнi комунiкацiї, а не використання найновiшого програмного забезпечення, яке є на ринку.  Уявiть собi роздратування клiєнта, який повинен чекати доки завантажиться перенасичена графiкою сторiнка лише для того, щоб дiзнатися адресу чи номер телефону!

Неймовiрно складно не пiддатися iнтернет буму, але "стати вiртуальним" не так просто, як це можна собi уявляти. Створення i пiдтримка веб-сайту, написання веб- матерiалiв, постiйне спiлкування з користувачами електронною поштою, вiдвiдування i  монiторингом чатiв та дошок оголошень - це все потребує додаткових ресурсiв, що  вплинуть на бюджет у сторону зростання. В подiбних випадках для органiзацiї буде мудрим рiшенням iнвестувати в скромний сайт iз кiлькома добре продуманими функцiями, що дозволять зрозумiло i легко передавати iнформацiю i будуть пiдтримувати iмiдж компанiї.

i насамкiнець, компанiя може стати жертвою у погонi за новiтнiми технологiями та забути про головне завдання - iнформувати. Анiмацiя, флешi та iншi "моднi штучки" пiдходять для галерей, але не для бiзнесу; вони можуть заважати ефективному спiлкуванню iнтернет-ресурсу з користувачем.  Споживачi, постачальники, дистриб'ютори, iнвестори i медiа будуть оцiнювати сайт за тим, наскiльки зручно ним користуватися. Основними якостями зручного для користування сайту є легка у використаннi навiгацiя, чiтка система пошуку, зручний для читання текст i, як мiнiмум, наявнiсть скролiнгу.

Яку б iнтернет стратегiю Ви не обрали, сприймайте iнтернет як ще один засiб комунiкацiї, який, разом iз традицiйними друкованою i телевiзiйною рекламою, промоушином у точках продажу та кампанiями iнформування громадськостi, треба брати до уваги для створення цiлiсної маркетингової стратегiї.