UKR
Пошук

Проекти

Щорічний Благодійний Ярмарок Міжнародного Жіночого Клубу м. Києва
Освітній проект "Молочні джерела. Імунний захист з перших днів"
Всеукраїнське турне Камерного хору "Київ"
Декада PR в Україні: віхи зрілості
Бeзпека врожаю - здоров`я людини
Lady Speed Stick прямує в Україну
Українське Рiздво у Київськiй Фiлармонiї
Корпоративнi облiгацiї Райффайзенбанк Україна
Вiтрильна регата на кубок Вадима Гетьмана
 
The Romyr report
ПроектиВiтрильна регата на кубок Вадима Гетьмана 

Вiтрильна регата на кубок Вадима Гетьмана

 
Висвiтлення в ЗМI

Ситуацiя

У лютому 2000 року група банкiрiв, колишнiх колег покiйного фiнансиста Вадима Гетьмана, запросила Romyr & Associates допомогти у проведеннi нової спортивної подiї мiжнародного рiвня  - вiтрильної регати на кубок Вадима Гетьмана. Наше завдання було бiльшим, анiж просто сприяти розмiщенню iнформацiї про вiтрильну регату в пресi. Ця подiя мала подвiйну мету: показати майстернiсть українських яхтсменiв шляхом проведення змагань на мiжнародному рiвнi та об'єднати українськi дiловi кола на пiдтримку таких цiнностей як професiоналiзм, якiсть та чесна гра. Ще одним завданням було позицiонувати компанiї-спонсорiв цiєї подiї як такi, що пiдтримують i практикують цi цiнностi - непросте завдання за умов, коли навiть просте згадування назви компанiї у пресi сприймається як реклама.

Стратегiя

Працюючи плiч-о-плiч з органiзаторами, Romyr позицiонував вiтрильну регату на кубок Гетьмана як першорядну подiю в українському спортивному життi.  Прес-конференцiя, пiд час якої вiдбувся не тiльки обмiн iнформацiєю, але й знайомство журналiстiв зi свiтом вiтрильного спорту, стала гучним початком нашої кампанiї i дозволила нам налагодити особистi контакти зi спортивними журналiстами та познайомити їх iз фiлософiєю вiтрильництва.

Для бiльш широкого висвiтлення подiї засобами масової iнформацiї та поступового перетворення спортивної новини на головну подiю дня, ми запросили провiднi засоби масової iнформацiї стати iнформацiйними спонсорами регати. Окрiм надання простору та ефiрного часу для розмiщення реклами, вони також доручили своїм журналiстам висвiтлити цю подiю.

Ми запросили журналiстiв слiдкувати за перебiгом регати в одному з яхт-клубiв на Київському морi. Крiм спостереження за змаганнями з берега, журналiсти мали нагоду випробувати свою смiливiсть, здiйснивши полiт над Київським морем на планерi, а також взяти iнтерв'ю в учасникiв регати, її органiзаторiв та почесних гостей.

Результат

Результати цiєї подiї перевищили нашi сподiвання. Українське телебачення присвятило регатi бiльше десяти годин ефiрного часу, в той час як провiднi представники українських друкованих ЗМi: "Дзеркало тижня", "ПiК", "Голос України", "Урядовий Кур'єр" та iншi опублiкували понад пiвтора десятка статей. Регату на кубок Гетьмана визнали однiєю з найбiльш успiшних спортивних подiй 2000 року.

Кубок Гетьмана: друге запрошення

У 2001 роцi оргкомiтет Кубку Вадима Гетьмана знову запросив Romyr & Associates до участi у подальшiй пiдтримцi регати  та створеннi доданої вартостi спонсорським пакетам. Хоча цим разом подiя не була абсолютно новою, ми вирiшили додати до неї актуальностi, презентувавши для преси iнтернет-сайт кубку Гетьмана- перший український сайт, присвячений вiтрильному спорту. Для пiдвищення ефективностi кампанiї ми знову залучили iнформацiйних спонсорiв - два нацiональних телевiзiйних канали, шiсть журналiв (у тому числi два бiзнес-видання) та три громадсько-полiтичнi газети.

"Вiртуальна подорож пiд вiтрилами" викликала iнтерес засобiв масової iнформацiї. Як виявилося, iнтерес ЗМi до самої регати лише зрiс. Враховуючи попереднiй досвiд, органiзатори пiдготували подiю на вищому рiвнi, а розробленi повiдомлення були добре сформульованi та вiдповiдали очiкуванням ЗМi. Результатом було широке висвiтлення подiї засобами масової iнформацiї, яке перевищило досягнення минулого року - 34 друкованi статтi, 34 телевiзiйнi виходи та 6 радiо виходiв донесли до громадськостi iнформацiю про перебiг регати на Кубок Гетьмана та про цiнностi, якi вона пропагувала. Подальше плавання Кубку Гетьмана обiцяє бути успiшним.