UKR
Пошук

Проекти

Щорічний Благодійний Ярмарок Міжнародного Жіночого Клубу м. Києва
Освітній проект "Молочні джерела. Імунний захист з перших днів"
Всеукраїнське турне Камерного хору "Київ"
Декада PR в Україні: віхи зрілості
Бeзпека врожаю - здоров`я людини
Lady Speed Stick прямує в Україну
Українське Рiздво у Київськiй Фiлармонiї
Корпоративнi облiгацiї Райффайзенбанк Україна
Вiтрильна регата на кубок Вадима Гетьмана
 
The Romyr report
ПроектиКорпоративнi облiгацiї Райффайзенбанк Україна 

Корпоративнi облiгацiї Райффайзенбанк Україна

 
Висвiтлення в ЗМI

Ситуацiя

Райффайзенбанк Україна (РБУ) - перший транснацiональний банк, який випустив корпоративнi облiгацiї в Українi. До того часу мiсцеве представництво жодної з таких вiдомих мiжнародних компанiй  не робило такого серйозного кроку на  такому недосконалому фiнансовому ринку як український. Впевнений у можливостях українського ринку, РБУ був готовий зробити безпрецедентний крок - випуск облiгацiй, - усвiдомлюючи, що успiх проведення цiєї операцiї повнiстю залежить вiд ставлення до неї потенцiйних iнвесторiв.

Стратегiя

Завдання Romyr полягало в тому, щоб привернути увагу освiченої та вимогливої аудиторiї: фiнансистiв, банкiрiв та iнших iнституцiйних iнвесторiв. Кампанiя, органiзована з метою проiнформувати їх про випуск облiгацiй та довести його прибутковiсть, також зарекомендувала б РБУ як надiйного дiлового партнера.

Пам'ятаючи про це, Romyr повiдомив про випуск облiгацiй. Нашим завданням було запобiгти сприйняттю цiєї iнформацiї журналiстами як рекламного трюку i позицiонувати випуск облiгацiй РБУ як важливу подiю в дiловому життi України. З огляду на те, що ця iнформацiя була цiкавою для обмеженого кола, ми звузили кiлькiсть цiльових ЗМi до 18 iнформацiйних агенств, дiлових щотижневикiв, iнтернет-порталiв та телевiзiйних бiзнес-програм.

Ми пiдготували серiю прес-релiзiв для ознайомлення читачiв iз рiзними стадiями процесу випуску облiгацiй: вiд оголошення про намiри до безпосереднього випуску. Зважаючи на високий ступiнь складностi  наших повiдомлень, ми вирiшили, що найефективнiшим шляхом утримувати випуск облiгацiй РБУ в полi зору фiнансової преси було переважно письмове спiлкування з ними. Протягом цiлого мiсяця ми щоденно пiдтримували контакт iз засобами масової iнформацiї, надсилаючи регулярнi письмовi повiдомлення.

Проте ми розумiли, що нашi вiдносини лише виграють вiд особистого спiлкування. Для цього ми органiзували медiа-брифiнг за участю голiв правлiння РБУ та компанiї-консультанта. Речники скористалися цiєю можливiстю, щоб ознайомити журналiстiв iз сприятливою динамiкою розвитку iснуючого ринку, що зробило можливим випуск корпоративних облiгацiй. Журналiсти також мали нагоду бути присутнiми пiд час презентацiї для iнвесторiв, яка створила ще одну можливiсть озвучити нашi повiдомлення.

Результат

Обрана стратегiя виявилась ефективною. Ми отримали  позитивне висвiтлення у шiстьох  дiлових виданнях, численних матерiалах iнформацiйних агенств та електронних розсилках, а також один телевiзiйний сюжет. Romyr успiшно позицiонував випуск корпоративних облiгацiй РБУ як важливу  i безпрецедентну подiю на українському фiнансовому ринку. Нам також вдалося налагодити сприятливi робочi стосунки з цiльовими ЗМi банку.

Контент-аналiз висвiтлення подiї в ЗМi показав, що нашi ключовi повiдомлення залишалися незмiнними у переважнiй бiльшостi публiкацiй i вживалися тiльки в позитивному або нейтральному контекстах, що було пiдтвердженням того, що повiдомлення було правильно сформульоване та ефективно пристосоване до iндивiдуальних потреб кожного ЗМi.

PR-супровiд випуску облiгацiй РБУ заклала стандарт для вдосконалення процесу спiлкування мiж фiнансовими установами та засобами масової iнформацiї в Українi. Кампанiя ще раз пiдтвердила той факт, що позитивнi дiловi новини можуть бути не лише рекламою, а справжнiми новинами.