UKR
Пошук

Проекти

Щорічний Благодійний Ярмарок Міжнародного Жіночого Клубу м. Києва
Освітній проект "Молочні джерела. Імунний захист з перших днів"
Всеукраїнське турне Камерного хору "Київ"
Декада PR в Україні: віхи зрілості
Бeзпека врожаю - здоров`я людини
Lady Speed Stick прямує в Україну
Українське Рiздво у Київськiй Фiлармонiї
Корпоративнi облiгацiї Райффайзенбанк Україна
Вiтрильна регата на кубок Вадима Гетьмана
 
The Romyr report
ПроектиДекада PR в Україні: віхи зрілості  

Декада PR в Україні: віхи зрілості

 

СВЯТКУВАННЯ ЮВIЛЕЮ ОДНОЛIТКIВ - PR АГЕНЦIЇ  ROMYR & ASSOCIATES ТА УКРАЇНСЬКОГО PR

НАМ ДЕСЯТЬ РОКIВ!

Проведення медiа-подiї для пiдтримки корпоративної репутацiї

Висвiтлення в ЗМI

Ситуацiя

"Український ринок PR - молодий i перспективний", - вiдзначають сьогоднi як журналiсти, так i працiвники цiєї галузi, але ще рокiв п'ять тому значення слова зв'язки з громадськiстю було вiдомо тiльки вузькiй аудиторiї. За даними дослiдження, яке провела наша агенцiя, втiлення перших - комерцiйних та освiтнiх - iнiцiатив вiдбулося у 1993 роцi. За цi десять рокiв ринок зв'язкiв iз громадськiстю пройшов значний шлях розвитку - вiд виокремлення PR як самостiйного маркетингового iнструменту до усвiдомлення необхiдностi PR при плануваннi будь-якої бiзнес-дiяльностi. Агенцiя Romyr & Associates взяла на себе iнiцiативу проведення медiа-подiї - круглого столу - як вiдзначення першої вiхи зрiлостi українського PR. 

Стратегiя

Завдання нашої агенцiї полягало у тому, щоб, по перше, задовольнити зростаючий попит на iнформацiю про розвиток сфери PR саме в Українi, а по-друге, познайомити громадськiсть iз провiдними учасниками ринку, якi беруть безпосередню участь у його формуваннi, створивши можливiсть живого дiалогу мiж основними гравцями ринку. Ми повиннi були  не просто використати популярнiсть тематики, але й допомогти громадськостi проаналiзувати розвиток PR з рiзних сторiн та зробити власнi висновки щодо рiвня розвитку PR в Українi. До участi на круглому столi були запрошенi керiвники провiдних PR компанiй, PR-менеджери великих українських та мiжнародних пiдприємств, спецiалiсти зi зв'язкiв з громадськiстю урядових органiзацiй, представники наукових, освiтнiх закладiв та медiа-структур. Представникiв ЗМi було запрошено, в першу чергу, як колег, якi беруть активну участь у формуваннi галузi. Вибiр теми кожного доповiдача визначався в залежностi вiд його професiйного досвiду в галузi зв'язкiв iз громадськiстю, про який можна було дiзнатися з iнформацiйних матерiалiв.

Хронологiчний перелiк найбiльш яскравих та показових PR-подiй з 1993 по 2003 роки, пiдготовлений нашою компанiєю, продемонстрував поетапне зростання та формування українського PR-ринку.

Подiя

iнформацiя про круглий стiл анонсувалась через засоби масової iнформацiї, але значна частина учасникiв дiзналась про подiю через своїх колег, знайомих, партнерiв. В результатi кiлькiсть зацiкавлених осiб набагато перевищила нашi найсмiливiшi сподiвання - в невеличкому конференц-залi Британської Ради не було жодного вiльного мiсця. Речники цiкаво, компетентно та переконливо розповiдали про еволюцiю сфери "public relations" в Українi, перспективи розвитку бiзнес-PR, професiйну освiту з PR в Українi, тощо. Загальна атмосфера круглого столу мала дещо освiтньо-навчальний характер. Живий дiалог мiж двома основними гравцями PR ринку - PR спецiалiстами та журналiстами - спонукав представникiв обох сторiн знайти той кут перетину iнтересiв, де вони починаються спiлкуватися як партнери. Провiдною темою всього круглого столу звучала iдея, що майбутнє українського PR має будуватися тiльки об'єднаними зусиллями всiх учасникiв ринку: PR-практикiв, науковцiв, освiтян i, звичайно, представникiв українських ЗМi.

Результат

Безперечно, ця подiя не залишилась поза увагою громадськостi та стала новою вiхою розвитку українського PR. Окрiм численних публiкацiй вiд iнформацiйний агентств, ми отримали бiльше десятка статей у бiзнес-виданнях, якi схвально вiдгукнулися про цю iнiцiативу. Галузевий журнал запропонував своїм читачам доповнити перелiк основних подiй, якi формували український PR-ринок протягом цих десяти рокiв.

Круглий стiл "Декада PR в Українi: вiхи зрiлостi" став етапною подiєю, пiдставою для  оцiнки досягнень та перспектив розвитку PR-ринку в Українi. Ця професiйна подiя переконала нас у тому, що пiдвалини для майбутнього активного та повноцiнного розвитку галузi вже закладенi, i наше завдання - не зупинятися на досягнутому, а впевнено iти далi.