UKR
Пошук

Проекти

Щорічний Благодійний Ярмарок Міжнародного Жіночого Клубу м. Києва
Освітній проект "Молочні джерела. Імунний захист з перших днів"
Всеукраїнське турне Камерного хору "Київ"
Декада PR в Україні: віхи зрілості
Бeзпека врожаю - здоров`я людини
Lady Speed Stick прямує в Україну
Українське Рiздво у Київськiй Фiлармонiї
Корпоративнi облiгацiї Райффайзенбанк Україна
Вiтрильна регата на кубок Вадима Гетьмана
 
The Romyr report
ПроектиБeзпека врожаю - здоров`я людини 

Бeзпека врожаю - здоров`я людини

 
Висвiтлення в ЗМI

Ситуацiя

Агрохiмiчний комiтет Європейської бiзнес асоцiацiї, що включає в себе 9 компанiй - провiдних виробникiв засобiв захисту рослин, звернувся до Romyr & Associates iз проханням допомогти лiквiдувати фальсифiкацiю, незаконну розфасовку та нелегальний iмпорт засобiв захисту рослин на українському ринку. 20% ЗЗР на ринку продаються незаконно, з яких 50% - на ринку дрiбної упаковки. Така ситуацiя завдає шкоди як виробникам ЗЗР, що втрачають свої прибутки i репутацiю, так i державi, яка щорiчно недоотримує 20-30 мiльйонiв гривень у виглядi податкових надходжень вiд легальних виробникiв та дистриб'юторiв.

Найбiльшу небезпеку така ситуацiя на ринку становить для споживачiв, що, купуючи пiдробнi препарати, ризикують завдати шкоди врожаю, навколишньому середовищу i, що найстрашнiше, своєму здоров'ю.

Усiм установам, вiдповiдальним за здiйснення контролю за якiстю засобiв захисту рослин, бракує iнформацiї про факти зловживань, методи виявлення та знешкодження фальсифiкату, а також не вистачає ресурсiв для встановлення та викриття злочинiв.

Стратегiя

Компанiя Romyr & Associates розробила стратегiю, спрямовану на пiдвищення рiвня обiзнаностi споживачiв та дистриб'юторiв ЗЗР про проблему та можливi шляхи її вирiшення. Проект також мав на метi поiнформувати споживачiв про те, як вiдрiзнити справжнiй товар вiд пiдробного та активiзувати боротьбу з пiдробними ЗЗР на усiх рiвнях - вiд споживачiв i до державних органiв.

Агенцiя Romyr & Associates разом з Агрохiмiчним комiтетом Європейської бiзнес асоцiацiї розпочала проект пiд назвою "Безпека врожаю - здоров'я людини", в рамках якого було розгорнуто освiтню кампанiю, спрямовану на iнформування споживачiв i дистриб'юторiв, а також залучення представникiв урядових та громадських структур до вирiшення проблеми.

Запуск проекту вiдбувся 12 березня 2003 року на прес-конференцiї, в якiй взяли участь Начальник Головної Державної iнспекцiї Захисту Рослин, повноважний представник Агрохiмiчного комiтету Європейської Бiзнес Асоцiацiї та представники компанiй учасникiв проекту, дистриб'ютори ЗЗР та журналiсти.

Метою проекту "Безпека врожаю - здоров'я людини" було iнформування громадськостi по всiй Українi, а особливо у тих регiонах, в яких проблема пiдробних ЗЗР є найгострiшою. Компанiя Romyr & Associates органiзувала п'ять семiнарiв для дистриб'юторiв агрохiмiкатiв та п'ять круглих столiв за участю виконавчих i правозахисних органiв. Подiї вiдбулися у Вiнницi, Львовi, Києвi, Днiпропетровську та Одесi. На семiнарах виробники ЗЗР iнформували дистриб'юторiв про проблему пiдробок агрохiмiкатiв та шляхи її вирiшення, дистриб'ютори отримали можливiсть поспiлкуватися з представниками владних установ та обговорити можливостi скоординованої боротьби з пiдробками агрохiмiкатiв. У круглих столах брали участь представники станцiй захисту рослин, управлiнь Мiнiстерства аграрної полiтики та Мiнiстерства охорони навколишнього середовища, управлiнь боротьби з економiчної злочиннiстю МВС України, регiональних митниць, Податкової Адмiнiстрацiї України, Служби Безпеки України та представники компанiй-учасниць проекту, дистриб'ютори i ЗМi.

В ходi проекту представники Romyr & Associates розповсюджували iнформацiйнi матерiали серед споживачiв, урядовцiв, дистриб'юторiв, а також серед вiдвiдувачiв галузевих виставок АгрiХорт i Агро 2003.

З квiтня до листопада 2003 року споживачi мали можливiсть отримати iнформацiю про боротьбу з фальсифiкатами, поради щодо того як вiдрiзнити пiдробний препарат вiд оригiнального, а також повiдомити про вiдомi їм факти зловживання за безкоштовною гарячою лiнiєю.

Представники трьох секторiв суспiльства - комерцiйного, державного та громадського пiдсумували здобутки проекту на заключнiй перс-конференцiї у Києвi 18 червня 2003 року. Учасники конференцiї зробили висновки про досягнення проекту "Безпека врожаю - здоров'я людини" та поставили завдання на майбутнє.

Результати

У короткотермiновому перiодi, завданням проекту "Безпека врожаю - здоров'я людини" було пiдвищити рiвень обiзнаностi споживачiв та дистриб'юторiв про масштаби проблеми на ринку засобiв захисту рослин та можливi її наслiдки, а також активiзувати боротьбу з пiдробками на законодавчому, виконавчому та силовому рiвнях. Обрана нами просвiтницька стратегiя якнайкраще сприяла виконанню поставлених завдань.

Семiнари та круглi столи пiдвищили обiзнанiсть споживачiв i дистриб'юторiв про наявну проблему та її можливi наслiдки, залучили до спiвпрацi представникiв владних структур, викликали зацiкавленiсть представникiв загально державних i регiональних ЗМi, що висвiтлили проблему фальсифiкатiв на телебаченнi, радiо, на сайтах iнформацiйних агенцiй, у друкованих та iнтернет-виданнях. Гаряча лiнiя стала важливим джерелом iнформацiї для споживачiв, журналiстiв та дистриб'юторiв. Одним з найбiльших досягнень проекту було об'єднання в боротьбi з фальсифiкацiєю ЗЗР зусиль представникiв трьох секторiв суспiльства: комерцiйного, державного та громадського.

Проект "Безпека врожаю - здоров'я людини" заклав фундамент для продовження активної боротьби з фальсифiкацiєю агрохiмiчних препаратiв та покращення ситуацiї на ринку засобiв захисту рослин. Проект отримав позитивнi вiдгуки вiд представникiв держаних установ, громадських органiзацiй та споживачiв, що пiдтвердили актуальнiсть проекту та необхiднiсть його продовження.