Romyr & Associates

http://romyr.com.ua/about/ABOUT

Про нас


Romyr & Associates - агенцiя зi зв'язкiв з громадськiстю, що надає послуги представникам приватного та громадського сектору на ринку України, Канади та США з 1991 року.

Свою дiяльнiсть в Українi агенцiя Romyr & Associates почала у 1993 роцi з розробки та викладання курсу "Комунiкацiя i громадськi стосунки" в iнститутi Державного Управлiння i Мiсцевого Самоврядування при Кабiнетi Мiнiстрiв України (тепер Українська Академiя державного управлiння при Президентовi України). Цей курс став, по сутi, першим етапом зародження PR в Українi.

Сьогоднi агенцiя має вже бiльше десяти рокiв досвiду у створеннi та застосуваннi набору комунiкацiйних засобiв, якi допомагають клiєнтам досягти органiзацiйних цiлей, встановлюючи та розвиваючи зв'язки iз споживачами, урядом та громадськiстю.

Персонал Romyr & Associates надає низку спецiалiзованих послуг - вiд комунiкацiйного та репутацiйного аудиту до програм зв'язкiв зi ЗМi, кампанiй зв'язкiв з урядом, iнвесторами та персоналом, лобiювання, управлiння проблемами i кризового PR, маркетингових комунiкацiй, створення iмiджу та органiзацiї урочистих подiй. Romyr & Associates має досвiд успiшної спiвпрацi з клiєнтами, що представляють рiзнi сфери бiзнесу, такi як фiнансово-банкiвський та телекомунiкацiйний сектори, виробництво товарiв широкого вжитку та iншi сфери.

З перших рокiв свого iснування агенцiя Romyr & Associates пiдтримує розвиток українського мистецтва, зокрема, хорового спiву - справжньої перлини духовного та культурного надбання українського народу. Розвиваючи найкращi традицiї меценацтва, Romyr & Associates "будує мости" мiж українським мистецтвом та бiзнесом.

Працiвники Romyr & Associates - досвiдченi фахiвцi, якi мають досвiд вирiшення найсерйознiших комунiкацiйних завдань. Ми надаємо консультацiї, розробляємо стратегiї i впроваджуємо їх - до отримання позитивного результату. Ми пропонуємо рiшення, заснованi на творчому мисленнi, використаннi найновiших технологiй та непохитному прагненнi до досконалостi.

Copyright © 2001-2008 Romyr & Associates